ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Poslední vzpomínky z Kořenova

Navštívili jsme Výtopnu v Kořenově, rozhlednu Štěpánku, bunkr na Pomezí. Zahráli jsme si spoustu krásných her, měli jsme možnost vyzkoušet různé dílny (hooping dance, relax s pastelkou, malování kamínků...). Užili jsme si diskotéku a bojovku v režii páťáků. Zapsali jsme si své zážitky do olympijského deníku. Dokázali jsme si dávat pozor na své věci, udržovat pokoj podle stanovených kritérii a sami posoudit, jak se nám kritéria daří splnit. A teď hurá na prázdniny!

Úterý v Kořenově

Celodenní výlet do Harrachova nás odměnil krásnou exkurzí ve sklárnách. Navštívili jsme muzeum, cestovali vláčkem a večer si každý vyrobil náramek v barvách své třídy. Po večeři si zájemci mohli pokreslit kamínek nebo relaxovat s pastelkou.

Pondělí v Kořenově

Den plný zážitků. Každý olympijský tým si vytvořil listinu posvátného míru - zvaný „ekecheiria" (zdržení se rukou od zbraní). Je zajištěna volná cesta do Olympie, všechny války a jiné násilné činy jsou v době her zakázány. Prozkoumali jsme okolí, proběhla první část olympijských her, první workshopy podle zájmu (minigolf, míčové hry, hooping dance aj.). Účastnící si sami hodnotí své pokoje podle stanovených kritérií. 

Stravování je jako od naší Martinky a Haničky z jídelny, jedlíci si mohou přidat do sytosti. Prvňáčci a druháčci si udělali i svou školu.

Jeden cestovatel si vyzkoušel noční cestu sanitkou do Jablonce, naštěstí se podezření nepotvrdilo a tak jsme se do hotelu mohli vrátit taxíkem. První den a tooolik zážitků...

Nebojte se o své miláčky, s námi jsou jako v maminčině náruči .-).

První den v Kořenově

Po slavnostním zahájení nás čekal bohatý program. Máme krásné ubytování, kolem nás krásná příroda. Nahlédněte na náš první den.

Injektáž lip v okolí školy

Lípy v okolí školy nemají na růžích ustláno" - frekventovaná silnice v okolí, svah a asfaltové plochy. Díky ošetření injektáží byl prodloužen jejich život. Do půdy byly dodány všechny živiny, které z ní byly vyčerpány. Děkujeme zřizovateli za péči o zeleň v obci a přínosnou besedu pro naše žáky.

První školní sněm 1.6.2023

Poprvé ve školním roce jsme uspořádali školní sněm. Inspirovala nás odpověď v evaluačním dotazníku od jednoho z respondentů, že chybí dětem setkání formou diskuse. Skvělý nápad, děkujeme. Setkání proběhlo na Den dětí a po celou dobu vládla skvělá atmosféra. Vítěz projektové olympiády vyprávěl o práci na projektu, trémě, odpovídal na otázky. Kroužek flétnistů nám zpříjemnil setkání svým vystoupením. Čtvrťáci zhodnotili svůj podnikatelský záměr (projekt ve spolupráci s Českou spořitelnou - podpora finanční gramotnosti). Páťáci dali mladším spolužákům rady do dalších let školní docházky. Ředitelka školy ocenila čestné jednání žáků 2. třídy na Zahradní slavnosti a jako poděkování dostanou hru do třídy dle vlastního výběru. Sněm se setkal s velkým nadšením a určitě budeme pokračovat v jeho konání i v příštím školním roce. Děkujeme za skvělý nápad.

Čtvrtý badatelský den

Projekt 4. třídy - finanční gramotnost

Firma našich čtvrťáků Kameňáci splatila půjčku České spořitelně. Žáci získali certifikát o úspěšném zvládnutí celého projektu. Nyní se již těší na společný výlet, který si budou moct dopřát díky finančnímu zisku. Čtvrťáci si připravili zhodnocení celého projektu. Někteří by rádi opakovali čtvrtou třídu, aby si projekt zopakovali i v příštím školním roce.

 Tentokrát jsme se rozhodli prozkoumat život v blízkém vodním toku. Lovci byli vybaveni síťkami, kelímkovými lupami a klíčem k určování vodních bezobratlých živočichů. Povedlo se nám ulovit (a následně vrátit do vody) splešťuli, chrostíka, pestřenku a blešivce. Následně jsme si také vyzkoušeli rozdíl mezi rovným a meandrujícím vodním tokem.

2. ročník: Divočina kolem nás


Nejprve jsme si ve škole připravili papírový fotoaparát i s filmem. Prošli jsme okolo řeky až k Prosečnici a po cestě si všímali divočiny kolem nás. Pak jsme si udělali zastávku, kde jsme do filmu dokreslili jednotlivé obrazy. Na zastávce jsme si udělali  i ohníček a opekli si buřty a chléb.

3. ročník

Na poslední Badatelský den ve 3.třídě nám počasí sice moc nepřálo, ale nedali jsme se. V pláštěnkách jsme vyrazili vstříc jaru v okolních ekosystémech. U řeky si děti připomněly koloběh vody. Cestami mezi chatami jsme vyšli na Skalicích a vrhli se do lesa. Hned zkraje jsme viděli bachyně se selaty. Les jsme v tichosti opustili a šli jsme mezi poli k rybníku "Jangláku". Zde děti zkoumaly první dvě fáze vývoje žab - vajíčka a pulce. Přes louku jsme došli do lesa na Vávrovce, kde si děti odpočinuly při stavění domečků.  

4. ročník

"Není kámen jako kámen" bylo naše téma 4. badatelského dne. Nejprve jsme se ve škole dozvěděli jakými způsoby horniny vznikají a následně jsme je šli prozkoumat zblízka. Navštívili jsme kamenolom v Prosečnici, kterým nás provedli pan vedoucí a hlavní mistr. Vše nám ukázali a dopodrobna vysvětlili. Z bezpečné vzdálenosti jsme si prohlédli místo lámání kamene. Viděli jsme jak vznikají obrubníky, dlažební kostky a další výrobky. Zkusili jste si někdy potěžkat obrubník? My ano ;-) 

5. ročník

Čtvrtý badatelský den věnovali páťáci fyzice. Zkoumali jak funguje páka, kladka a ostatní jednoduché stroje. Postavili si vlastní houpačku a zkoušeli, jak v praxi funguje dvojzvratná páka.

Třetí badatelský den

 Prvňáčci se snažili vybádat, jaký je rozdíl mezi živou a neživou přírodou. Některé znaky jsme pak zkoumali v okolí školy a jako správní badatelé i pomocí mikroskopu. Malí badatelé se také seznámili s měřením a vážením některých zástupců živé a neživé přírody.

2. a 4. ročník:  Vodní opeřená sledovačka

 V tomto badatelském dni nazvaném Vodní opeřená sledovačka jsme  využili nové pomůcky  z projektu Přírodní zahrada. Žáci dostali do baťůžků pracovní listy s podložkami, dalekohledy a klíč k určování a poznávání vodního ptactva. Podél řeky jsme viděli některé vodní ptáky a pokusili jsme se určit jejich druh, pozorovali jsme jejich zbarvení a jejich chování. Došli jsme  na Žampach, kde žáci plnili úkoly a porovnávali podle obrázků jednotlivé skupiny vodních ptáků. Žáci byli rozděleni do skupin ze druhé a ze čtvrté třídy. Žáci se učili nejen o vodním ptactvu, ale i vzájemné spolupráci. Den jsme zakončili diskuzí a porovnáním zápisů.

3. ročník: Lidské tělo

22. února se naše třída opět proměnila v badatele. Objektem našeho bádání se tentokrát stalo lidské tělo. A protože nám přálo počasí, mohli jsme naše získané informace napsat a namalovat před školu i pro ostatní. Malování triček s orgány se pro děti stalo opravdovou zábavou. Namalované žaludky plné vdolků pobavily i paní kuchařky, které je ten den připravily k obědu.

Březen - měsíc knihy

Žáci druhého ročníku navštívili Místní lidovou knihovnu v Kamenném Přívoze, seznámili se s fungováním knihovny. Paní knihovnice pro ně měla připravené dvě knížky, z kterých jim přečetla kapitolu. Kniha Olgy Černé Kouzelná baterka a příběh o Petalíkovi žáky nadchnul a podnítil jejich fantazii a představivost. Knížka Překlep a Škraloup od T. Končinského žáky zaujala ilustracemi a příběhem o stárnutí věcí. Kdo chtěl, mohl si jednu knížku půjčit domů.

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.

Lucius Annaeus Seneca

Podnikaví čtvrťáci

Čtvrtou třídu dnes čekal důležitý den. Ředitelka firmy a její finanční ředitel podepisovali smlouvu s Českou spořitelnou na půjčku 3.000 Kč pro své podnikání. A jak dopadli? Bohužel stejně jako většina ostatních - přečetli si vše kromě malého sdělení na konci smlouvy, a tak by slíbili, že koupí pro pro všechny zaměstnance České spořitelny nejnovější model iPhonu, napečou sladkosti aj.  Inu, chybami se člověk učí. Snad si do svého života odnesou důležitý poznatek, že vše je třeba důkladně pročíst a zvážit. Dneska to byla jenom hra, ale v životě se mohou dostat do potíží.

Návrhy loga firmy

Žáci čtvrtého ročníku navrhovali logo pro svou firmu Kameňáci v projektu Abeceda peněz.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Žáci 2. a 4. třídy se hravou formou učí základy finanční gramotnosti. Cílem je, aby si uvědomili odkud se berou peníze, co je rodinný rozpočet a jak správně s penězi nakládat.

Program probíhá ve spolupráci s Českou spořitelnou.

Druhý badatelský den - Vánoční zvyky a tradice

Prvňáčci - Věnovali jsme se tradicím a zvyklostem, které dodržovali nejen pra(pra)rodiče dětí, ale také těm, které dodržujeme v našich rodinách nyní.  Dále jsme porovnávali průběh Štědrého dne v současnosti a dříve.

 Žáci 2. až 5. tříd pracovali ve skupinách na zpracování tradic jednoho státu a připravili si prezentaci pro ostatní . Všechny třídy se následně sešly v jedné učebně, kde si poslechly písničku Světové Vánoce, kterou nacvičily děti ze druhé a třetí třídy. Skupiny poté představily  zvyky jednotlivých zemí. 

Třetí ročník -  Zkoumali jsme, jaké vánoční zvyky se dodržují v jiných zemích. Skupinová práce o Maďarsku, Itálii a Velké Británii se třeťákům velmi povedla a zdařile ji dokázali odprezentovat před celou školou. Také společně se druhou třídou připravili překvapení v podobě písničky, za což jim a paní učitelkám hudební výchovy moc děkujeme. 

Ve středu 19.10.2022 navštívil 1. a 2. ročník DIVADLO MINOR, kde děti zhlédly nádherné divadelní představení 

POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA.

Velké nadšení také vzbudilo krásné zázemí divadla, které bylo pro děti velmi příjemné a přátelské.

První badatelský den - 14. 10. 2022

PRVŇÁČCI

První badatelský den jsme se zamýšleli nad tím, proč se stromy na podzim  zbavují listí a kde se bere jeho nádherné  zabarvení.

DRUHÁCI

Věnovali jsme se v prvouce listnatým stromům a tak i naše badatelská otázka směřovala tímto směrem a zněla: Čím větší strom, tím větší list?

Přinesli jsme si metry, pásmo, pravítka a odhadovali a poté jsme měřili výšku stromů, jejich obvod a velikost jejich listů. Závěr jsme si udělali až druhý den ve třídě s pomocí naší tabulky - naše hypotéza se nepotvrdila

TŘEŤÁCI

Za barvami podzimu jsme vyrazili na louku, do lesa i k rybníku. Po cestě jsme rozdali úkoly našim marodům a zbyl i čas na stavbu domečků z přírodnin. Z nasbíraných listů si každý vytvořil barevnou paletu.

Osobnostní a sociální výchova 

- zkoumání emocí

- formou metod dramatické výchovy zkoumáme emoce v různých situacích


Návštěva divadelního představení O líné babičce

Ve čtvrtek 15.9.2022 jsme navštívili Divadlo v Dlouhé. Představení O líné babičce mělo u dětí velký úspěch. Společná fotografie je u vzpomínky na režiséra Jana Bornu, který představení režíroval. Zemřel ve věku 57 let.

Děkujeme Radě obce Kamenný Přívoz za úhradu autobusové dopravy do Prahy.

První týden ve znamení přátelství

Zahájení školního roku 2022/2023

Projekt žáků 4. a 5. třídy

Internetoví úžasňáci

Zapojili jsme se do programu Internetoví úžasňáci.

Cílem je naučit děti používat internet bezpečně a smysluplně.

Lekce programu nabízí pestré lekce zaměřené na kyberbezpečnost, digitální občanství a mediální gramotnost.

Každá lekce končí dobrodružnou online hrou Interland, ve které si děti hravou formou osvojí nabyté dovednosti.

Jakou zanecháváme digitální stopu?

Co dokážeme zjistit o vybrané osobě? Stali jsme se detektivy.

Badatelské dny

Během školního roku zařazujeme badatelské dny. Žáci v těchto dnech pracují v badatelských týmech, pokládají si otázky, stanovují si hypotézy, ověřují svá tvrzení, hledají informace, prezentují zjištěné informace.

1. ročník - První badatelský den jsme věnovali živé a neživé přírodě a jejímu hlavnímu znaku růstu. Vzhledem k ročnímu období se prvňáčci věnovali během druhého badatelského dne pokusům s ledem a sněhem. Zima je neobvykle teplá, takže sníh jsme jsme museli opravdu hledat, s ledem nám pomohla lednička. Vyzkoušeli jsme si, jak led reaguje se solí, vysvětlili si proč a sledovali tání sněhu v různých podmínkách.

2. ročník -25. ledna jsme měli s druháčky 2. badatelský den na téma SMYSLY. Chuť a čich jsme si vyzkoušeli při ochutnávkách ovoce a zeleniny. Hmatové bádání v ponožkách nám dalo trošku zabrat, ale děti se nevzdaly. Poznávali jsme také různé zvuky. Zrakovou paměť jsme trénovali při Kimově hře, která byla velmi zábavná. Den jsme si užili.

3. ročník

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022

Upoutávka - digitální gramotnost aneb na cestě od spotřebitele k tvůrci.

Pomáháme žákům orientovat se v digitálním prostředí a vedeme je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

Olympijský běh

Zahájení školního roku 2021/22