Sovičky odlétají


Děti, které se v letošním školním roce loučí se školkou a v září nastupují do velké ŠKOLY mají své tablo. Chcete-li se podívat, zastavte se v přívozském krámku. Tablo je umístěné z venku u vchodových dveří.


TŘÍDNÍ SCHŮZKA.docx
kriteria_MS.pdf

Nahlédnutí do spisu (podkladů pro rozhodnutí) můžou zákonní zástupci využít v termínu od 13.5. - do 20.5.2021. Termín si předem domluvte s ředitelkou školy.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle kritérii, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy. Škola má 30 dnů na vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte. Rozhodnutí oznámíme zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a úřední desce před školou.

Zápis do MŠ

proběhne "na dálku"

od pondělí 3.5.2021 - do pátku 7.5.2021

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu.

Zápis proběhne ve školním systému v tzv. „elektronickém předzápisu“ do mateřské školy. Rodič vyplní potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygeneruje samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (potvrzení o očkování a kopii rodného listu a OP) a odeslat jedním z níže uvedených způsobů. Pokud nemůžete "předzápis" vyplnit nebo máte problém s tiskem - kontaktujte ředitelku školy (po 13. hod).

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • vhozením do schránky umístěné na budově školy (schránka školy bude v týden zápisu označena výrazným nápisem ZÁPIS DO MŠ)

  • do datové schránky školy - pcjmtt6,

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Školní řád