Naše poslání:


Ukázat dětem svět takový, jaký je - není černý ani bílý, ale krásně barevný, je dobrý i zlý, smutný i veselý, tak, jako v pohádce nebo v písničce.

Chceme, aby naše škola zůstala školou mateřskou. Chceme dětem otevírat svět s laskavostí tak, aby na svoji "školičku" vzpomínaly s láskou.

“Neotevírejte dětem dveře, ale pomozte jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy.”


O nás


MŠ Sluníčko se nachází v Kamenném Přívoze v blízkosti řeky Sázavy.. Škola má v současné době kapacitu 44 dětí ,je dvoutřídní, heterogenní, podpořena je ještě jednou pracovní silou pro děti s určitým zdravotním handicapem.Třídy jsou prostorné, vkusně a účelově vybavené pro všechny činnosti a aktivity, ve kterých rozvíjíme samostatné a zdravé sebevědomí dětí. Vytváříme společně s dětmi příjemné, láskyplné prostředí . Probouzíme u dětí zájem porozumět sobě i světu, pro přirozený , radostný rozvoj dětské osobnosti.

Výchovně vzdělávací práce probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem. Rozvíjíme klíčové kompetence ve všech oblastech RVP.


  • respektování individuality každého dítěte
  • rozvíjení představivosti a tvořivosti
  • rozvíjení fyzických dovedností
  • rozvíjení poznávacích dovedností
  • rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti navazování sociálních kontaktů
  • rozvíjení hygienických a stravovacích návyků
  • vedení k pozitivnímu přístupu k učení
  • vedení k samostatnosti,nezávislosti a odpovědnosti
  • vedení k úctě k sobě,k ohleduplnosti k druhým i k okolnímu světu


Naše zahrada je momentálně v plánování ( rekonstrukci ), proto celoročně využíváme krásnou, bohatou přírodu v širokém okolí školy, pro tvořivé i zájmové činnosti našich dětí.