Základní škola

O ŠKOLE

V Základní škole v Kamenném Přívoze pracujeme podle programu Tvořivá škola. Je to program, který mimo jiné staví na aktivním zapojení žáků do výuky, na názornosti a tvořivosti.

Využíváme přírodní prostředí obce pro zabezpečení prožitků z učení v přirozených podmínkách, zvláště v oblasti poznávání přírody a zajímavých míst a lidí z okolí. Usilujeme o zvýšení atraktivnosti učebního procesu pro žáky. V minulých letech jsme v rámci celoročních tématických projektů, do kterých se zapojuje i mateřská škola, věnovali pozornost dominantnímu přírodnímu útvaru v obci – řece Sázavě, útvarům z kamene a to nejen přírodním, řešili jsme téma „Proměny stromu“, v jiném školním roce jsme svou pozornost upínali k místní železnici nebo historii školy a školní docházky. Pro školní rok 2018/2019 jsme za spolupráce pedagogů a starších žáků školy zvolily téma, které jsme žáci nazvali "Bylo-nebylo aneb Cesta českou historií". Všechny tyto projekty mají dětem zprostředkovat poznatky o zdejších zvláštnostech, historii a zajímavých osobnostech. Témata přímo souvisí s obsahem učiva v oblasti Člověk a svět a mohou se postupem času opakovat. Při volbě témat vycházíme z událostí, které se školy přímo týkají, jako je výročí první písemné zmínky o obci, nebo výročí založení školy v obci.

MŠ a ZŠ rozvíjejí úzkou spolupráci. V rámci těchto projektů vytváříme příležitosti pro vzájemné setkávání a společnou činnost dětí různých věkových skupin. Určité typy akcí a činností (plavání, divadelní představení, výlety apod.) pořádáme v rámci školského zařízení společně. Úspěšné jsou mezi rodiči a dětmi společné slavnosti a tvořivá odpoledne. Proto jsme tyto akce zařadili pevně do celoročního plánu školy.

Umožňujeme tak dětem, jejichž rodiče se rozhodnou přihlásit dítě do místní malotřídní základní školy, aby šly do prostředí známého a mezi děti, s nimiž již předem navázaly přátelské vztahy.

V základní škole se učí žáci 1.-5. ročníku ve čtyřech učebnách. Školní kolektiv je malý, a proto umožňuje realizovat individuální přístup k dětem, respektovat jejich individuální pracovní tempo. Pro práci v hodině běžně používáme digitální výukové programy, které jsou ve škole k dispozici, které si učitelky samy připravují a zároveň čerpáme z možností, které poskytuje internet. Pro oživení a zvýšení názornosti výuky užíváme interaktivní tabule a dataprojektory (ve všech učebnách). Věkově smíšená pracovní skupina umožňuje vytváření přirozených vztahů, méně podporuje soutěživost, více vede ke spolupráci. Schopnost spolupráce a samostatné práce jsou jednou ze základních kompetencí, kterým se mají děti ve škole naučit.

Rodinná atmosféra školy vytváří bezpečné zázemí pro děti. Máme možnost s nimi prožívat jejich osobní strasti a radosti, povídat si s nimi. Snažíme se jim pomoct poznávat samy sebe. Poskytujeme jim celodenní péči a ochranu. Pravidelně zařazovaná setkání s rodiči umožňují rodině a škole vzájemnou výměnu informací, dle druhu setkání i možnost neformálních rozhovorů. Pochopitelně tato setkání dobře slouží především těm, kteří se jich zúčastňují a informace o dítěti a o životě školy vyhledávají. Je hlavně na rodičích, jakou péči svým dětem poskytnou. Respektujeme právo rodičů rozhodovat o svém dítěti, zároveň zdůrazňujeme povinnost rodičů poskytnout dětem co nejkvalitnější odbornou péči, pokud ji potřebují a jejich učitelé ji shledávají jako užitečnou.

Díky aktivitě školy funguje při škole poměrně širokou nabídka kroužků. Všech se děti aktivně účastní. Při stanovení konečné skladby kroužků vycházíme z volby rodičů a dětí. Také se vedení školy podařilo podpořit zaměstnané rodiče, kteří dojíždějí péčí o žáky formou tzv. Dětského klubu. V roce 2018 připravilo projekt, který umožnil pečovat o děti pracujících rodičů až do 17,40 hodin. projekt je koncipován na 3 školní roky, tedy až do června 2021.

Máme-li zájem o školu s opravdu rodinnou atmosférou, počítejme s tím, že je třeba k řešení problémů a potíží přistupovat se zdrženlivostí a k lidem s respektem a důvěrou. Především je třeba o problémech hovořit a řešit je na půdě školy.

„Co zasejeme, to také sklidíme.“

Naše jednání by mělo být o to citlivější a zodpovědnější proto, že se jedná o naše děti, o jejich šťastné dětství, o to jak budou na svá léta v místní školce a škole vzpomínat...

ředitelka Mgr. Hana Šmídová