Historie „nové školy“ se začala psát roku 1863. Na stráni na kopečku obec postavila přízemní kamennou budovu.

    Prvním oficiálně vystudovaným učitelem byl Jan Hrubý. Po něm se vystřídala ve škole řada vyučujících i řídících učitelů. V roce 1886 byla dokončena na školní budově nástavba prvního patra a výuka v novém školním roce tak mohla začít ve dvou třídách. Školní budova prodělávala různě náročné stavební úpravy, venkovní i vnitřní, a to od svého vzniku až po současnost.

    Politické události, které ovlivnily život naší republiky, také zasáhly do života školy. Jednalo se o 1. a 2. světovou válku, vstup vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a období následující po tomto roce. Škola byla střídavě organizována jako dvoutřídní a se vzrůstajícím počtem žáků též jako trojtřídní. Střídal se i počet ročníků (1. - 5. nebo 1. - 4. postupný ročník).

     K osobnostem, na které se nezapomíná a které se vybaví bývalým žákům při vzpomínkách na léta strávená v přívozské škole, jistě patří učitel a později ředitel Karel Dastych působící na škole 40 let až do roku 1980. Po jeho odchodu do důchodu byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Jana Kačerová. Paní učitelka Darie Mašková působila na škole úctyhodných 43 let.

Z nedávné historie

          Pod vedením ředitelky Mgr. Kačerové došlo k výraznému zlepšení úrovně školy. Přibyla spousta nových aktivit, kterými se nemohly pochlubit ani některé městské školy, a přitom ve venkovské a malotřídní škole se práce dařila. O kvalitě školy vypovídá také to, že v letech, kdy byly hromadně malotřídky rušeny, zdejší škola si své místo uhájila. Personální obsazení bylo poměrně stabilní, spolupráce s obcí, s rodiči a s veřejností se utěšeně rozvíjela. Při škole působilo několik pionýrských skupin a zájmových kroužků.  

         V roce 2003 došlo ke spojení základní a mateřské školy do právního subjektu pod novým označením Základní škola a mateřská škola Kamenný Přívoz.

       V roce 2006, kdy odešla do "ředitelského" důchodu Mgr. Kačerová, byla jmenována do funkce ředitelky školy Mgr. Milada Peterková. Škola výrazně ztratila na svém dobrém jméně a popularitě.

          Od srpna 2008 byla ředitelkou školy Mgr. Hana Šmídová. Od počátku se snaží získat důvěru veřejnosti v životaschopnost a smysluplnost malotřídní školy na vsi. Usiluje o přizpůsobení prostředí školy moderním požadavkům na výuku a zároveň o vytváření prostředí lidsky přístupného, příjemného a také funkčního.  Že se to daří, dokládá skutečnost, že začínala pracovat  se 16 žáky základní školy  a 25 dětmi v mateřské škole. Situace  v místní komunitě byla tak složitá a rodiče tak rozhádaní, že se zdálo, že základní škola ve vsi zanikne. Rodiče do ní odmítali své děti posílat.  Skutečnost, že v současné době navštěvuje mateřskou školu 44 dětí a základní školu 68 žáků je dostatečným dokladem toho, že se dílo jaksepatří podařilo. Vždyť takový počet žáků nebyl ve škole v Kamenném Přívoze mnoho desítek let nazpět. Ve škole pracuje  dobře fungující pracovní kolektiv, který zvládá i velmi náročné a složité situace s nadhledem a upřímnou snahou ošetřit zájmy každého dítěte. Podařilo se nadstandardně rozvinout spolupráci mateřské a základní školy.

       Vývoj v posledních letech přál dalšímu kvalitativnímu i kvantitativnímu rozvoji školy. Díky zapojení do projektů EU, rozumným hospodařením s rozpočtem  a úspěšným získáváním sponzorů, vedení školy dále postupně vylepšilo kvalitu výpočetní techniky školy na úroveň umožňující běžné každodenní zapojení do výuky žáků všech ročníků. Všechny učebny ZŠ byly vybaveny  interaktivními tabulemi a dataprojektory tak, aby byly zpřístupněny všem žákům a případně předškolákům. Byly pořízeny další pomůcky ke vzdělávání dětí a žáků. Novým nábytkem je vybavena školka, škola  i jídelna žáků. Zmodernizovali jsme vybavení školní kuchyně.

        Postupně byla pod vedením p. ředitelky Šmídové třikrát navýšena kapacita mateřské školy. Během školního roku 2013/14 byla otevřena nová třída mateřské školy, a tak navýšena kapacita na konečných 44 míst, které plně uspokojí rodiče místních dětí.  Také byla třikrát navýšena kapacita základní školy a s ní i školní kuchyně a školní družiny. Poslední byla ve školním roce 2017/18. Byla provedena náročná rekonstrukce a nástavba budovy základní školy, kterou zvýšila kapacita školy na 80 žáků. Náročná byla rekonstrukce nejen finančně pro zřizovatele školy, ale i organizačně a lidsky pro vedení školy. Podařilo se i za těchto okolností udržet v pracovním kolektivu dobrou náladu  a chuť dotáhnout budování školy a jejího prostředí do podoby příjemné pro děti, rodiče a nakonec i zaměstnance.  Ve vítězném konci byly vytvořeny čtyři velmi příjemně  a moderně vybavené kmenové učebny s jedním alternativním učebním prostorem na dělení na více učebních skupin ke zefektivnění výuky. 

        Důležité je, že se naše škola stává stále milejším a veselejším místem pro naše malé děti i větší školáčky. Tuto školu vyhledávají rodiče, kteří žádají od školy to, co jim dát může a nečekají, že bude fungovat jako „velká“  škola se svými výhodami i nevýhodami. Stále se atmosférou držíme obrazu „vesnické“ školy, která děti nebrzdí, v případě potřeby podrží a talentovaným je dobrým odrazovým můstkem. Rodičům umožňuje, aby měli své malé děti poblíž, v bezpečí domovského prostředí, bez obav o jejich zdraví a bezpečnost.

        Samozřejmě je třeba se k tomuto ideálu stále přibližovat - od toho ideály jsou. Je nutné si uvědomit, že cesta je ještě dlouhá, a proto musíme všichni spolupracovat. Ve školním roce 2017/18 byla nejen přebudována stará budova základní školy, ale při té příležitosti byla vybudována také nová jídelna a školní kuchyně. Odvážným krokem zřizovatele bylo zakoupení pozemku zahrady mateřské školy a bývalé školní kuchyně a tělocvičny od původního majitele. Tak byla získána možnost s těmito nemovitostmi nakládat a hlavně je vhodně udržovat ve prospěch dětí a sportovců v obci.

         Pracovní kolektiv této školy již mnohokrát prokázal, že je zárukou kvality výchovně vzdělávací práce a zdrojem radostné atmosféry pro děti. To i za velmi složitých pracovních podmínek.  Příznivé podmínky jsou jen dalším bonusem  ke zvýšení kvality práce s dětmi.